Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató
Natur Tanya Hungary Kft.
(Web-es partnerek részére)

A Natur Tanya Hungary Kft., mint nagykereskedés (a továbbiakban: Szolgáltató) www.naturtanya.hu internetes oldalait viszonteladó partnereinek tájékoztatására és kiszolgálására hozta létre és működteti, rendelési felületén kizárólag viszonteladókat szolgál ki. Üzleti tevékenysége során elsődlegesen céges adatokat kezel és tart nyilván. Elkerülhetetlen ugyanakkor, hogy a Szolgáltató a Partnerek – egyéni vállalkozás esetében az egyéni vállalkozó személyes adatainak, illetve – kapcsolattartóinak, megbízottjainak személyes adataival kapcsolatba kerüljön.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató, mint adatkezelő az alábbiakban tájékoztatja a természetes személyeket, mint adattulajdonosokat a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az adattulajdonos felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal (lásd 14. fejezet) összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a weboldal felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató jogosult jelen Adatkezelési tájékoztatót, a Honlapot használók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@naturtanya.hu e-mail címre, munkatársunk megválaszolja kérdését.

Felhasználó a weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
1. ADATKEZELŐI ALAPADATOK:
Adatkezelő megnevezése: Natur Tanya Hungary Kft.
Székhely: 1063 Budapest, Szív utca 45. III/4.
Bejegyző cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégbírósági bejegyzés száma: 01-09-873323
Adószáma: 13790062-2-42
Szakmai érdekképviseleti
szervezet (kamara): Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Bemutatóterem: 1037 Budapest, III. kerület, Kiscelli utca 104.
Adatvédelmi tisztviselő: Rudolf Rita
Kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség:
telefon: +36-70/336-5867
email: info@naturtanya.hu

2. FOGALMAK

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, különösen az adattulajdonos neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az adattulajdonosra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az adattulajdonossal helyreállítható;

Adattulajdonos: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Adatkezelő (Szolgáltató): az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása; fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, adatok feldolgozását végzi;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: a Személyes adat meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: a Személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges, vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Hozzájárulás: az adattulajdonos akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: amellyel az adattulajdonos személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az adattulajdonossal, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató adatkezelésének célja:
- termékeink és cégünk iránt érdeklődők nyilvántartása, online és offline rendelések felvétele, általános kapcsolattartás és információcsere
- partnerekkel kapcsolattartás, reklamáció kezelése
- számlák kibocsátása, számviteli-pénzügyi bizonylatok készítése, őrzése, továbbítása, igazolások hatóságok felé, könyvelési kötelezettség végrehajtása
- árukészlet, berendezés megóvása érdekében biztonsági kamerák használata (az Szvtv. szabályozásai szerint)

4. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés az alábbi jogalapok alapján lehetséges:
- Szerződés teljesítése: Általános szerződési feltételek szerint rögzített nagykereskedelmi szolgáltatásokat biztosító szerződéses megállapodás.
- Jogos érdek alapján: vagyonvédelem

5. KEZELT ADATOK KÖRE

5.1. A kezelt adatok köre az alábbiak alapján lehetséges:
- kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban a Vállalkozások kapcsolattartóira vonatkozó adatok vonatkozásában: név, beosztás, telefonszám, e-mail cím, biztonsági kamera felvétele
- honlap használatával kapcsolatban: IP cím

5.2. A Partnerünk regisztráció során megadott e-mail címét a Szolgáltató személyre szabott kommunikációra szeretné felhasználni szerződéses jogalapra hivatkozva.
A felhasználás módjai lehetnek:
- A futárszolgálattal (Sprinter Futárszolgálat Kft.) való kapcsolattartás a kiszállítás lebonyolítása érdekében.
- Havi, kétheti rendszerességgel a forgalmazott termékekről egyedi ajánlatokkal, havi akciókkal, oktatási és promóciós anyagokkal keressük meg, illetve új termékek érkezéséről és hirdetési kampányok indításáról tájékoztatjuk.

6. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A személyes adatok megőrzésének időtartama megegyezik a cél elérésével.
Kivételt képez, ha jogi kötelezettségünknek kell eleget tennünk (pl. számviteli, hatósági megkeresések stb.). Ilyen esetben a jogi kötelezettséget előíró jogszabályban meghatározott ideig kezelhetjük az adatot.

Panaszok, reklamációk kezeléséhez, bírósági ügyekhez és egyéb megkeresésekhez kapcsolódó adatot az esetek rendezéséig, lezárásáig kezelhetünk.

Jogos érdekeink érvényesítése érdekében a vonatkozó törvényekben meghatározott ideig őrizhetünk meg adatot.

Ha az adatkezelés elérte a célját, vagy ha tulajdonosa kéri az adat törlését, véglegesen töröljük azokat – kivéve, ha az adat további kezelését a jogi szabályozás előírja.

7. KÜLÖNLEGES ADATKEZELÉSI ESETEK

Az alábbi különleges adatkezelési esetekre vonatkozik a szabályozásunk:
- Különleges kategóriájú adatok kezelése: nincs
- Büntetőjoggal összefüggő adatkezelés: nincs
- Rendszeres és szisztematikus, nagymértékű adatkezelés: nincs
- Magas kockázatú adatkezelés: nincs
- Harmadik országba továbbított adatok: nincs
- Automatizált döntéshozatal: nincs
- Gyerekeknek nyújtott szolgáltatás: nincs

8. ADATTULAJDONOS JOGAI:

a. Hozzáférési jog
Az adatkezelés megkezdésekor rendelkezésünkre bocsátott adatok közül az adattulajdonos kérésére kigyűjtjük az általa megjelölteket. A kért adatokat e-mail-ben juttatjuk el az adattulajdonos által megadott e-mail címre.

b. Helyesbítéshez való jog
Az adattulajdonos kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az adatot.

c. Törléshez való jog
Az adattulajdonos kérésére az adatokat töröljük, ha
- a személyes adatokra már nincs szükség ahhoz a célhoz, amihez gyűjtöttük/kezeltük
- hozzájárulás alapján kezeljük az adatot, és azt az adattulajdonos visszavonja
- az adattulajdonos tiltakozása alapján
- jogi kötelezettség alapján
- jogellenesnek bizonyuló kezelés esetén
Adattörlés esetén külső adatfeldolgozó partnereinknek egyidejűleg továbbítjuk az adattörlési kérelmet.
Nem törlünk adatot, amennyiben az törvényi kötelezettségeinknek ellentmond, erről az adattulajdonost minden esetben tájékoztatjuk. Ha cégünk úgy dönt, hogy nem törli az adatot, indokolnunk kell, hogy a törlés milyen jogos okból nem történt meg (pl. munkáltatói kötelezettség).

d. Adatkezelés korlátozásához való jog:
Ha az adattulajdonos azt szeretné, hogy adatbázisunkban továbbra is szerepeljen, de adatait ne kezeljük, pl.
- adatai pontatlanok, a javításig ne használjuk
- adatait véleménye szerint jogellenesen kezeljük
- határidő lejártával törölnénk az adatokat, de arra az adattulajdonosnak szüksége van
- tiltakozott az adatkezelés ellen

e. Adathordozhatósághoz való jog:
Az adattulajdonos kérelmében megjelölt adatokat gépi feldolgozásra alkalmas formában adjuk át.

f. Tiltakozáshoz való jog:
A Szolgáltató jogos érdeke alapján kezelt adattal kapcsolatban az adattulajdonos tiltakozhat. Ha nincsenek elsőbbséget élvező jogi alapok, akkor nem kezelhetjük tovább az adatot.

A Szolgáltató a személyes adatok kezelését közvetlen üzletszerzés érdekében használja, így az érintett Partner, illetve annak kapcsolattartója jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az adattulajdonos fenti jogainak érvényesítése érdekében az info@naturtanya.hu e-mail címre megküldött kéréseinek 30 napon belül, indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató eleget tesz.

9. ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, KÜLSŐ ADATFELDOLGOZÓK

Szállítási, számlázási, könyvelési, tárhelyszolgáltatási, marketing feladataink végzése során a következő cégekkel működünk együtt. Részükre a minimálisan szükséges adatokat adjuk át, melyeket kizárólag a meghatározott célokra és az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelhetnek.

- Sprinter Futárszolgálat Kft. (1097 Budapest, Táblás utca 39.) termék kiszállítás
- JutaSoft Kft. (1112 Budapest, Neszmélyi út 11/A.) számlázás
- Business Solutions Hungary Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1147 Budapest, Szentes utca 39. fszt. 3.) könyvelés
- Across Média Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) tárhelyszolgáltatás
- Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet) online számla készítés

- The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) - Hírlevél küldés


10. SÜTIK (HONLAP LÁTOGATÓK TECHNIKAI ADATAI, COOKIE-K)

A honlap látogatása során a Szolgáltató rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából is. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá.

A szolgáltatások HTML kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a felhasználó részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k
A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.

A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére is alkalmas. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Beállítások funkció” tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a felhasználó saját böngészőjében
- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadhat el új cookie-kat,
- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:
Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
Biztonsági cookie.

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a látogató eszközén:

- Facebook pixel kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.
- Google Analytics, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit gyűjti.

A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

11. ADATKEZELÉSI INCIDENS

A GDPR rendelet szerint adatvédelmi incidensnek minősül „a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.”
A Szolgáltató az adatok nem kívánt módosulása, elvesztése, illetéktelen félhez jutása esetén haladéktalanul köteles a kapcsolódó szabályzatok és tájékoztatók alapján eljárni.
A Szolgáltató munkatársai ilyen esetben haladéktalanul értesítik az adatvédelmi tisztviselőt, valamint jegyzőkönyvet vesznek fel az incidensről. A jegyzőkönyv eredeti példányát átadják az adatvédelmi tisztviselőnek, aki nyilvántartásba veszi az incidenst. Az adatvédelmi tisztviselő értesíti az adat tulajdonosát, valamint az incidens kockázati besorolásának mértékétől függően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, valamint meghatározza a további teendőket a következő, hasonló incidens elkerülése érdekében.

12. BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, KOCKÁZATCSÖKKENTÉS

Vállalkozásunk az adatok megóvása, biztonságos tárolása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi (felhasználónév/jelszó-val védett felhasználói fiók, tűzfal, szünetmentes áramforrás, számítástechnikai felügyelet, vírusirtók, biztonsági kamerák, riasztók stb.).

13. JOGORVOSLAT

Amennyiben az adattulajdonos megítélése szerint a rá vonatkozó adatkezelés jogsértő, úgy az adatkezelő Natur Tanya Hungary Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak a fenti elérhetőségeken. Ha az adatvédelmi tisztviselő intézkedése az adattulajdonos szerint nem szüntette meg a jogsértést, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 36-1/391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

14. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
14.1. Magyarország Alaptörvénye
14.2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
14.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.)
14.4. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
14.5. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
14.6. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
14.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet
14.8. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.
14.9. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet - GDPR)
14.10. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv)

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót, a Partner előzetes tájékoztatás után egyoldalúan módosítsa. A módosított Adatkezelési tájékoztató honlapon történő közzétételét követően a felhasználó a Honlap használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Budapest, 2024. február 2.

Az oldal böngészésével hozzájárul a cookie-k (sütik) használatához, amelyeket elemzésekhez, testreszabott tartalmakhoz és hirdetésekhez használunk. Adatvédelmi nyilatkozatban. Egyéni sütibállítások módosításához kattintson ide: Sütik testreszabása